Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ


Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ! (Β΄)

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ ! Β΄ 


ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ


Μολονότι, «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε» ως προς την απερίγραπτη και ακατανόητη μακαρία φύση Του, ο Κύριος δεν μας εγκατέλειψε σε πλήρη άγνοια για τον Εαυτό του, αφού «ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρός, αὐτὸς ἐξηγήσατο»(Ιω.1,18). Και βέβαια αυτό το έκανε αφού πρώτα γεννήθηκε. Γι’ αυτό και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συστηματοποιώντας την προγενέστερη πατερική διδασκαλία σημειώνει: «Ἄρρητον οὖν τὸ θεῖον καὶ ἀκατάληπτον. Οὐδεὶς γὰρ ἐπιγινώσκει τὸν πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱός, οὐδὲ τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ». Καὶ τὸ πνεῦμα δὲ τὸ ἅγιον οὕτως οἶδε τὰ τοῦ θεοῦ, ὡς τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου οἶδε τὰ ἐν αὐτῷ. Μετὰ δὲ τὴν πρώτην καὶ μακαρίαν φύσιν οὐδεὶς ἔγνω ποτὲ τὸν Θεόν, εἰ μὴ ᾧ αὐτὸς ἀπεκάλυψεν, οὐκ ἀνθρώπων μόνον ἀλλ᾿οὐδὲ τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων καὶ αὐτῶν, φημί, τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ. Οὐκ ἀφῆκε μέντοι ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν παντελεῖ ἀγνωσίᾳ· πᾶσι γὰρ ἡ γνῶσις τοῦ εἶναι Θεὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ φυσικῶς ἐγκατέσπαρται. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ κτίσις καὶ ἡ ταύτης συνοχή τε καὶ κυβέρνησις, τὸ μεγαλεῖον τῆς θείας ἀνακηρύττει φύσεως. Καὶ διὰ νόμου μέν καὶ προφητῶν πρότερον, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ Υἱοῦ, Κυρίου δὲ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἡμῖν τὴν ἑαυτοῦ ἐφανέρωσε γνῶσιν». Το οποίο σε μετάφραση αποδίδεται: «Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια. Διότι η γνώση της υπάρξεως  του Θεού έχει αποθησαυρισθεί μέσα στην φύση μας. Ακόμη και η ίδια η κτίση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε, βέβαια, όσο είναι δυνατόν, πρώτα με το νόμο και τους προφήτες τη γνώση του εαυτού Του  και έπειτα με τον μονογενή Του Υιό, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό».
Μέχρι την ενανθρώπιση όμως, του Υιού και Λόγου του Θεού, από τους ανθρώπους όχι όλοι, αλλά μόνο ο Ισραήλ ως λαός γνώριζε τον Θεό, και αυτός πάλι προβληματικά, αφού συνεχώς ξεύφευγε στην ειδωλολατρεία. Μεμονωμένες, οπωσδήποτε περιπτώσεις υπήρχαν, όπως του Αβραάμ, του Νώε και τόσων άλλων που δεν αποτελούσαν όμως ακόμη τον εκλεκτό λαό που αργότερα θα συνάψει Διαθήκη με τον Θεό. Πώς όμως οι άνθρωποι μέχρι τότε γνώριζαν τον Θεό;

ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (Γ΄)


ΠΩΣ ΘΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γ΄ …


ΑΡΧΙΜ.ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ   ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ
Κάθε εορτή έχει την Χάρη της και βιώνεται στον βαθμό που ο χριστιανός είναι δεκτικός αυτής της Χάριτος κρατώντας την κοινωνία του με τον αληθινό Θεό δια της Πίστεως εν τη Εκκλησία. Η Χάρις όμως για να βιωθεί χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Έτσι, σε πρακτική βάση, πέρα από την πίστη, την κοινωνία μας με τον Θεό δια των μυστηρίων και κυρίως την έμπρακτη εφαρμογή των εντολών, και κατ’ εξοχήν την αγάπη προς τους πάσχοντες, για να νιώσουμε το ξένο και παράδοξο Μυστήριο της Θείας Ενανθρωπήσεως με την Γέννηση του Σωτήρος Χριστού είναι αναγκαίο να σωπάσουν οι άτακτες γύρω αλλά και μέσα μας φωνές, καθώς και ο πολύς θόρυβος των εκκοσμικευμένων καταναλωτικών Χριστουγέννων, η εξουθενωτική διάχυση με τις χωρίς μέτρο προετοιμασίες, και οι επαχθείς, χωρίς διάκριση, πολλές, τυπικές επισκέψεις, όλη αυτή η παραζάλη που δεν μας αφήνει τελικά ήρεμα να χαρούμε. Οπωσδήποτε, μια εορτή τόσο μεγάλη έχει έναν χαρμόσυνο χαρακτήρα, όμως καθίσταται ύβρις εμείς να ξεφαντώνουμε την ώρα που υπάρχουν αδελφοί μας που στερούνται τα αναγκαία αλλά και αυτή την στέγη. Γι’ αυτό ας ξεφαντώσουμε με μέτρο και ας νιώσουμε αυτά τα Χριστούγεννα διαφορετικά από τις άλλες χρονιές εστιάζοντας στην εσωτερική περισσότερο ζωή και στην οικογενειακή θαλπωρή όσο εξαρτάται από εμάς και υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΕΙΤΕ!


Πατήρ Σάββας Αχιλλέως :Ο Αντίχριστος είναι εδώ!!! Ή προετοιμασία πριν τήν εμφάνισή του.


ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΕΙΤΕ...αχιλλ

ΔΙΩΞΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (ηγουμένου π.Ιγνατίου Σέρρα) επειδή διέκοψε την μνημόνευση του μητροπολίτη Κεφαλονιάς λόγω Οικουμενισμού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΔΙΩΞΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ (ηγουμένου π.Ιγνατίου Σέρρα) επειδή διέκοψε την μνημόνευση του μητροπολίτη Κεφαλονιάς λόγω Οικουμενισμού.

Τα Χριστούγεννα φτάνουν σε 1 βδομάδα όμως οι "καλικάντζαροι" δεν ησυχάζουν.


Ένας ακόμη δεσπότης  ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ έναν ευλαβή αγωνιστή ιερομόναχο, τον π.Ιγνάτιο Σέρρα, στην Κεφαλονιά.
Δείτε :


Τι να σχολιάσουμε:
ότι  για να τιμωρήσει τον ιερομόναχο η μητρόπολη επικαλείται τον 15ο κανόνα!!!
(ενώ ο κανόνας γράφει ακριβώς το αντίθετο; ότι όσοι διακόπτουν την μνημόνευση του επισκόπου για λόγους αιρέσεως όχι μόνον δεν πρέπει να τιμωρούνται αλλά αντιθέτως να επαινούνται αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επίσκοποι θεωρούνται "ψευδοεπίσκοποι" και "ψευδοδιδάσκαλοι");
"Ψιλά γράμματα" ... για την δεσποτική εξουσία.

Γέροντας Γρηγόριος: Πρόσφυγες Και Ελλάδα


Ο Καθηγουμένος της Ι.Μ Δοχειαρίου Αγίου Όρους Γέροντας Γρηγόριος, μιλά για την Ελλάδα και τους πρόσφυγες
Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε, οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία. Πῶς σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα;
Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μιὰ ματιὰ ποὺ τοὺς ρίχνεις. Κινητὰ τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ τσιγάρο. Δυστυχῶς στήν ἐποχὴ τοῦ Μωάμεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας. Περισσότερο ἀπὸ ἑξακόσια χρόνια οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμανισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά. Καὶ σήμερα πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν χώρα μας ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Ορθοδοξία ως δεκανίκι των αιρετικών, ή Ορθοδοξία με δεκανίκι;


katanixis.gr: Ο ρόλος όλων των λογής λογής μορφωμάτων του δόλιου διαλόγου με τους αιρετικούς, αποκαλύπτεται. Από ένα μακροσκελές ρεπορτάζ, σε μόλις δυο τρεις παραγράφους, ο εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ομολόγησε ανερυθρίαστα από ποιο πνεύμα εμφορείται.
Χωρίς δικό μας επιπλέον σχολιασμό, αφήνουμε τους αστέρες της Οικουμενιστικής πλάνης, έκθετους στη δίνη των δικών τους αποκαλύψεων.
" ... Το αν έχουμε ή όχι το Πνεύμα του Χριστού αποδεικνύεται όχι τόσο από τις αποφάσεις μας για τους ασθενέστερους –τέτοιες μπορεί να λαμβάνονται και από άθρησκους πολιτικούς- αλλά κυρίως από τις αποφάσεις μας προς την κατεύθυνση της ένωσης όλων των χριστιανών εντός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας στο πνεύμα της προσευχής του Ιησού “ίνα πάντες εν ώσιν” (Ιω. 17.21).
Αν πραγματικά είμαστε χριστιανοί και όντως επιδιώκουμε την “ενότητα μέσα στη διαφορετικότητά” μας, οφείλουμε να εργασθούμε από κοινού για την απάλειψη οποιουδήποτε στοιχείου μας χωρίζει από το Πνεύμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, επιτρέποντας ταυτοχρόνως στις Εκκλησίες μας να διατηρήσουν όλες τις διαφορές που δεν απάδουν προς αυτό το Πνεύμα.
Αυτό περιμένουν οι κοινωνίες μας αν πραγματικά, όπως το γράφει η Ανοικτή Επιστολή, “οι Εκκλησίες θέλουν να συμβάλουν θετικά στην οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού οίκου”...».

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Εκείνος που έχει αγάπη κανέναν δε θεωρεί ξένο, αλλά όλους τους έχει δικούς του!Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

Εκείνος που έχει αγάπη δε ζηλεύει, δε φθονεί, δεν κατατρέχει, δε χαίρεται με την πτώση των άλλων, δεν εξευτελίζει αυτόν που έπεσε σε σφάλμα, αλλά τον συλλυπείται και τον συμπαραστέκεται και τον ανακουφίζει, δεν παραβλέπει τον αδελφό στην ανάγκη του, αλλά τον συμπαραστέκεται, και πεθαίνει μαζί του, εκτελεί το θέλημα του Θεού, και είναι μαθητής του, διότι ο ίδιος ο καλός μας Δεσπότης είπε « Από αυτό θα ξέρουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλο». 
Εκείνος που έχει αγάπη ποτέ δεν αποκτά κάτι για τον εαυτό του, δε θεωρεί τίποτε δικό του, αλλά όλα όσα έχει τα προσφέρει κοινά σε όλους. 
Εκείνος που έχει αγάπη κανέναν δε θεωρεί ξένο, αλλά όλους τους έχει δικούς του, δεν παροργίζεται, δεν ξιπάζεται, δε φουντώνει από οργή, δε χαίρεται για την αδικία που γίνεται, δεν εξακολουθεί να ψεύδεται, κανέναν δε θεωρεί εχθρό, παρά μόνο τον Διάβολο. 
 Εκείνος που έχει αγάπη όλα τα υπομένει, είναι ευεργετικός, είναι μακρόθυμος.


ΠΗΓΗ:http://trelogiannis.blogspot.com.cy/search/label/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82
 

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ κ. ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟΥ

ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», http://apologit ikaa.blogspot.com.cy/


ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ κ. ΗΡΑΚΛΗ ΦΙΛΙΟΥ
Του Παναγιώτη Π. Νούνη

  • Δείτε το παρακαλώ ολόκληρο απο εδώεδώ και εδώ σε μορφή PDF/DOCS.


O Βαλκανιολόγος κ. Ηράκλης Φίλιος βιβλιοπαρουσιάζει (δείτε ΕΔΩ) ένα εγχειρίδιο περί αλεπούδων στο παζάρι του Δογματολόγου κ. Χρυσόστομου Σταμούλη.  Ο πρώτος έγραψε όμως ένα εξαιρετικό κείμενο περί της δεινής υποκρισίας των τυπικώς νηστευόντων . Προσπερνώ όλα τα ίσως ενδιαφέροντα και κρίσημα ζητήματα που παρουσιάζονται και θίγονται στην εν λόγω βιβλιοπαρουσίαση και εστιάζω μόνον στο ζήτημα της ιδιόρρυθμης «Πανορθόδοξης Συνόδου» όπου απασχολεί τον καθένα οικουμενικό Χριστιανό της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.
Τόσο ο κ. Η. Φίλιος όσο και ο καθηγητής κ. Χ. Σταμούλης –μαζί τους άπαντες οι ορκισμένοι αρχιΟικουμενιστές ταγοί- θεωρούν την σύγκληση της μοιχοΣυνόδου της Κρήτης ως ένα μεγάλο(;!) εκκλησιαστικό γεγονός. Αυτοί οι μεγαλοϊδεατισμοί αν απουσίαζαν παντελώς από το οικουμενιστικό στρατόπεδο θα μας έπειθαν ίσως για τις αγνές προθέσεις τους. Ποιος έχασε όμως την αγνότητα των προθέσεων του και την εντόπισε σε οικουμενιστικούς νόες;

Νεκτάριος Δαπέργολας, Η προέλαση του Οικουμενισμού και το τέλος των ψευδαισθήσεων

Η προέλαση του Οικουμενισμού και το τέλος των ψευδαισθήσεων

του Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Βυζαντινής Ιστορίας
Καθώς εκπνέει το 2017, μια χρονιά πραγματικά καταιγιστικών εξελίξεων, όσον αφορά τη δράση των Οικουμενιστών και την προώθηση των σχεδίων τους (σε συνέχεια της ψευτοσυνόδου της Κρήτης), βρισκόμαστε ξεκάθαρα στη φάση που και οι τελευταίες ψηφίδες της εικόνας μπαίνουν πλέον στη θέση τους. 

Μανώλης Κείου, Πόσο Κοντά Είμαστε Στην «Πλήρη Ενότητα»;

Στο Βατικανό ο Βαρθολομαίος για την κοινή «χριστιανική ατζέντα»

Πόσο Κοντά Είμαστε Στην «Πλήρη Ενότητα»;
Του Μανώλη Κείου
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μιλήσει για «Κοινή χριστιανική ατζέντα για το κοινό καλό» στο Βατικανό….
Πριν αλέκτωρ φωνήσαι έρχεται η επιβεβαίωση για το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ. Λίγες ημέρες πριν γράφαμε πως έρχονται οικουμενιστικές εξελίξεις με τις πιέσεις Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου στην κατεύθυνση της πλήρους ενότητας. Χθες ήρθε και η είδηση που επιβεβαιώνει αυτά τα σχέδια.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει ως επί τιμή προσκεκλημένος στο ετήσιο συνέδριο του ιδρύματος Centesismus Annus. Θα είναι η όγδοη συνάντηση με τον Πάπα.

Η σχέση της πίστεως με την λογική

Η σχέση της πίστεως με την λογική

ΘΕΜΑ: Η ΕΙΡΗΝΗ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr
Αγαπητοί,
            Στις ημέρες μας η ΛΟΓΙΚΗ του ανθρώπου ένεκεν της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ επιστήμης δοξάζεται ως η Νο 1 δύναμη στον κόσμο. Η αξιοπιστία των μηχανών κερδίζει συνεχώς έδαφος χάρη στην εφευρετική σοφία του ανθρώπου. Δύο από τα τελευταία "λογικά" επιτεύγματα του ανθρώπου είναι η μηχανή Sofia και η μηχανή Sarco. 
Η Sofia είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με νοημοσύνη που πριν λίγο καιρό το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αναγνώρισε ως πολίτη του, δηλαδή της χορήγησε υπηκοότητα (η λέξη υπήκοος προέρχεται από τις λέξεις "υπό" και "ακοή" και χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι ΚΑΠΟΙΟΣ είναι πολίτης μιας χώρας, δηλαδή ότι υπακούει στους νόμους και τους κανόνες της)! Η "σοφία" έχει σχεδιαστεί βάσει της ΕΙΚΟΝΑΣ της Όντρεϊ Χέρπορν (1930-1993) που διακρινόταν για τον ανθρωπισμό της πέρα από τα άλλα ταλέντα της. Στη πρώτη λοιπόν δημόσια συνέντευξή "της" στην τηλεόραση δήλωσε ότι ΣΚΟΠΌΣ της (ενν. των κυρίων της) είναι να φανεί χρήσιμη στον άνθρωπο και ακόμη ανακοίνωσε βάσει του ελεύθερου λογισμικού - προγραμματισμού της ότι θα είναι καλή με τους ανθρώπους αρκεί να μην "την πειράξουν"! Σε μία άλλη παρουσίασή της στο κοινό είπε πως θέλει να κάνει οικογένεια (μήπως ενν. σύμφωνο συμβίωσης με άνθρωπο;) μιας και "έχει αισθήματα"... Το δεύτερο επίτευγμα, η μηχανή με το όνομα Sarco,

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Σήμερα 11/12/2017 εορτάζουν: Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης Όσιος Λουκάς ο Νέος Στυλίτης...
Απολυτίκιο της ημέρας

11 Δεκεμβρίου 2017

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὑψώσας τὸ σῶμα σου, ἐπὶ τοῦ στύλου σοφέ, τὸν νοῦν σου ἐπτέρωσας, πρὸς τὸν Θεὸν ἀκλινῶς, βιώσας ὡς ἄγγελος, ὅθεν σὲ στήλην ζῶσαν, εὐσεβείας εἰδότες, κράζοντας σοὶ βοῶμεν, Δανιὴλ Θεοφόρε, Παντοίων ἠμᾶς κινδύνων, πρέσβευε ρύεσθαι.

Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου...Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων» προφητεύει για τα έσχατα χρόνια ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
(«Ο Πατροκοσμάς», Προφητεία 57η , σελ. 39)
Ο Άγιος Ιππόλυτος
«Οι ποιμένες ως λύκοι γενήσονται. Οι ιερείς το ψεύδος ασπάσονται. Οι μοναχοί τα του κόσμου ποθήσουσιν…» γράφει για την εποχή του Αντιχρίστου ο άγιος Ιππόλυτος.
(Άγιος Ιππόλυτος ΒΕΠΕΣ 6, 278)
Ο Άγιος Νείλος ο Αγιορείτης
«Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία… Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιάν οδόν από την αριστεράν… Αι εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως…» προφητεύει ο άγιος Νείλος ο Αγιορείτης και Μυροβλύτης.
(Προφητεία Αγίου Νείλου. Πιστόν αντίγραφον από το Βιβλίον «Ευαγγελικός Κήπος»,
της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου)
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/11593-anapse-foties-o-alejandroupoleos-anthimos

Σάββας Ηλιάδης, Άγιοι, ενέχεσθε έναντι των επιγόνων σας, διότι εργαστήκατε πλημμελώς κατά των αιρετικών, επιδοθέντες μετ` αυτών εις αγόνους αντιπαραθέσεις!


Άγιοι, ενέχεσθε έναντι των επιγόνων σας, διότι εργαστήκατε πλημμελώς κατά των αιρετικών, επιδοθέντες μετ` αυτών εις αγόνους αντιπαραθέσεις!
     Ο Πατριάρχης, απευθυνόμενος στους ανόμως παρευρισκομένους εντός του ορθοδόξου ναού αιρετικούς παπικούς, κατά την εορτή του Αγίου Ανδρέα, είπε: «Φαίνεται όμως ότι έφθασεν η ώρα να ασχοληθώμεν επιμελώς και με τα εμπόδια εις την αποκατάστασιν της πλήρους κοινωνίας των Εκκλησιών ημών, όχι διά να επιστρέψωμεν εις τας αγόνους αντιπαραθέσεις του παρελθόντος, αλλά διά να αναλύσωμεν ομού τα ζητήματα αυτά και να οδηγηθώμεν εις λύσεις, αποδεκτάς εκατέρωθεν». Ο λόγος αυτός, συνδυαζόμενος με παλιότερες δηλώσεις του, προκαλούν το ορθόδοξο αίσθημα και δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία  στους πιστούς.

     Ο Πατριάρχης είναι ποιμένας, ο οποίος διαχειρίζεται σοβαρά θέματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και, όταν μιλάει γι` αυτά που έχουν σχέση με την πίστη, και τις σχέσεις με τους εκτός της Εκκλησίας, εμείς τα πρόβατά του, τον κοιτάμε στο στόμα με αγωνία, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό, που το οικουμενιστικό ρεύμα σαρώνει τα πάντα. Δεν μας επιτρέπεται δε να σιωπήσουμε, έστω και με τις ελάχιστες γνώσεις που διαθέτουμε. Διότι, χάριτι Θεού, διαθέτουμε συγχρόνως και ελάχιστο ορθόδοξο κριτήριο, για να εκφράσουμε την αγωνία και την άρνησή μας να συμφωνήσουμε και να δεχτούμε και να εγκολπωθούμε τέτοιους λόγους και με τέτοιες προοπτικές, για το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Σκυλιά κι ανάποδα και τα σκυλιά λυμέναΣκυλιά κι ανάποδα και τα σκυλιά λυμένα


του Απόστολου Σαραντίδη*


Από την πρόσφατη ειδησεογραφία διαβάζουμε: «Οι άνθρωποι συμπονούν περισσότερο τα σκυλιά από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια νέα έρευνα Αμερικανών επιστημόνων. Η μόνη εξαίρεση είναι τα μωρά. Στη συμπόνια λοιπόν, προηγούνται τα μωρά, ακολουθούν τα σκυλιά και τελευταίοι οι ενήλικες. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη στενοχώρια όταν μαθαίνουν για σκύλους να βασανίζονται, από ό,τι για ανθρώπους που παθαίνουν τα ίδια. Μόνη εξαίρεση τα μωρά, που ξεπερνούν τα σκυλιά, όσον αφορά τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστώνης, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζακ Λέβιν, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Society & Animals. Έρευνα προ διετίας είχε δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να κάνουν δωρεά χρημάτων για να βοηθήσουν ένα σκυλί, παρά έναν άνθρωπο, από έναν αργό και επώδυνο θάνατο. Μια άλλη μελέτη είχε κι αυτή δείξει ότι οι άνθρωποι αναστατώνονται περισσότερο, όταν ακούνε ιστορίες για σκυλιά που τα χτυπούν, από ό,τι για ανθρώπους που τους συμβαίνει το ίδιο. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, πολλοί άνθρωποι θεωρούν τα σκυλιά ισότιμα μέλη της οικογένειάς τους και δεν τα βλέπουν σαν ζώα αλλά μάλλον σαν παιδάκια».

Ἀπενοχοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας;

Ἀπενοχοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας;

 Τὸ νὰ νομοθετεῖ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀντίθεους νόμους εἶναι μὲν πρόβλημα μεγάλο, δὲν εἶναι ὅμως ἀκατανόητο, δεδομένης τῆς ἐξαρτήσεώς της ἀπὸ σκοτεινὰ κέντρα.
Ὅμως «τὰ κάστρα πέφτουν πάντα ἀπὸ μέσα». Κι ἐμεῖς μὲ θλίψη πολλὴ παρακολουθήσαμε διαδικτυακῶς τὴν παρουσίαση σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὴν Πάτρα, στὶς 10 τοῦ περασμένου Νοεμβρίου, ἑνὸς βιβλίου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ ὑποστηρίχθηκε ὅτι «ἡ ὁμοφυλοφιλία δὲν ἐντάσσεται στὰ πάθη μὲ τὴν κλασσικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου στὴ χριστιανικὴ θεολογία». Θεωρήθηκε αὐτή, μὲ βάση σημερινὲς «ἐπιστημονικὲς» ἀντιλήψεις, ὡς μιὰ ἰδιαιτερότητα. Καμία ὑποψία γιὰ τὸν δαιμονικὸ πειρασμὸ ποὺ πλήττει μανιωδῶς σήμερα τὸν πλανήτη.

Ομιλία π.Σάββα : «Χριστούγεννα 2017 : Οι ορθόδοξοι πιστοί μπροστά στις Οικουμενιστικές προκλήσεις»

Ομιλία π.Σάββα : «Χριστούγεννα 2017 : Οι ορθόδοξοι πιστοί μπροστά στις Οικουμενιστικές προκλήσεις»

Ψηφισμα του Ελληνορθοδοξου Συνδέσμου «Ζωοδοχος Πηγη»

Ψηφισμα του Ελληνορθοδοξου Συνδέσμου «Ζωοδοχος Πηγη»

http://salpismazois.blogspot.gr/2017/12/blog-post_8.html#more

Τα βαριά σύννεφα της παναίρεσης του οικουμενισμού σκέπαζαν για χρόνια τον ορίζοντα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ελπίζαμε ως μέλη συνειδητά Αυτής της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ότι ποτέ δεν θα βιώναμε το θλιβερό αιρετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με την σύνοδο της Κρήτης.
Ζούσαμε με την εντύπωση ότι την οικουμενιστική αυτή θολούρα θα την διέλυαν οι αντιδράσεις ημών των ορθοφρονούντων, εκφραζομένων διά των Αγιοπατερικών κειμένων και της Ορθοδόξου ημών παραδόσεως.
Πέσαμε σε ένα μεγάλο λάθος. Δεν υπολογίσαμε το μέγεθος της αιρετικής διάβρωσης των συνειδήσεων των οικουμενιστών. Μια διάβρωση που έφθασε να κορυφωθεί στην έκφρασή της, μέσα από την διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης και πραγμάτωσης της «αυτοαποκαλούμενης» Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης.

Τι θέση λαμβάνουν οι ιερείς της Ι. Μ. Περιστερίου για το ημερολόγιο


C:\Users\Thomas Ziogas\Pictures\Camera Roll\WIN_20171207_21_32_21_Pro_LI.jpg
Τι θέση λαμβάνουν οι ιερείς της Ι. Μ. Περιστερίου για το ημερολόγιο ''τσέπης'' έτους 2018;

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
           «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ»         
ΕΔΕΣΣΗΣ 43    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ    12137                                    Περιστέρι    9-12-2017
ΑΡΙΘ.  ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 543
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς
Τους  αγάμους και εγγάμους Πρεσβυτέρους-Ιερείς της Ι. Μ. Περιστερίου.
Τι θέση λαμβάνετε για το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ έτους 2018, της  Ι. Μ. Περιστερίου;
Μέσω των Ιστολογίων ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘‘Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ’’, και ο ‘‘Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ’’
Αγαπητοί πατέρες,
         ΄Έχουμε στα χέρια μας το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ έτους 2018, της  Ι. Μ. Περιστερίου. O Mητρ. Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, αφιέρωσε το ημερολόγιο ‘‘τσέπης’’ της Μητροπόλεως έτους 2018, στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης, όπως την χαρακτηρίζει στις σελ. 3 και 4. Στο εξώφυλλο του ημερολογίου υπάρχει το επίσημο σύμβολο της Συνόδου της Κρήτης. Ο κ. Χρυσόστομος την προβάλλει, την διδάσκει και την ‘‘προπαγανδίζει’’ στους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Μητροπόλεως Περιστερίου!
Παραθέτει μάλιστα, «εκτενή διαφωτιστικά αποσπάσματα των επισήμων κειμένων», όπως τα χαρακτηρίζει στη σελ. 4 του ημερολογίου, και παρουσιάζει στο λογικό ποίμνιό του την Σύνοδο της Κρήτης, ως πράγματι Αγίας και Μεγάλης Συνόδου! Όποιος διαβάζει το ημερολόγιο και δεν έχει υπόψη του ολόκληρο το κείμενο, και δυστυχώς στην κατηγορία αυτή ανήκει η συντριπτική πλειοψηφία των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η Σύνοδος της Κρήτης ήταν Αγία και Μεγάλη!!!
Τα αποσπάσματα βέβαια είναι επιλεγμένα! Από το κείμενο «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ», δεν υπάρχει απόσπασμα από το εκτενές άρθρο 6, με το οποίο η Σύνοδος αποδέχεται την ιστορική ονομασία «άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών».(!). Επίσης δεν υπάρχει απόσπασμα από τα εκτενή άρθρα 16, 17, 18 και 19 του ιδίου κειμένου, που αναφέρονται στο «Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών(Π.Σ.Ε)».(Καθ’ ημάς αιρέσεων)! Οι διάφορες χριστιανικές αιρέσεις του Π. Σ. Ε. χαρακτηρίζονται στο επίσημο κείμενο της Συνόδου του Κολυμπαρίου ως Εκκλησίες!
           Ο Σύλλογός μας με την με αριθμ. Πρωτ. 538/23-12-2016 5σέλιδη ανοικτή επιστολή προς τα ανωτέρω Ιστολόγια, με τον τίτλο:  
«Η Σύνοδος του Κολυμπαρίου Κρήτης, Αγία και Μεγάλη, ή «σύνοδος» οικουμενιστική, Αιρετική και Ληστρική; Ποια είναι η στάση μας έναντι των συμμετασχόντων επισκόπων στην ανωτέρω «σύνοδο», τοποθετήθηκε έναντι της «συνόδου» του Κολυμπαρίου. Παραθέτουμε σχετικά αποσπάσματα.  
«Η Αγία Γραφή σαφέστατα κηρύττει ότι μία είναι η Εκκλησία που ο Κύριος Ιησούς απέκτησε με το αίμα Του3Ένα είναι το μυστικό, το πνευματικό «σώμα» Του, του οποίου είναι η κεφαλή4Μία είναι η Πίστη, η άπαξ παραδοθείσα στους αγίους (πιστούς)5. Στη Μία Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα μένει αιώνια και την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια6. Η Εκκλησία είναι ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας7. Κατά την Αγία Γραφή και τους αγίους Πατέρες, δεν υπάρχουν «ετερόδοξες Εκκλησίες». Οι υπάρχουσες διάφορες χριστιανικές ομολογίες χαρακτηρίζονται από τον αιώνιο λόγο του Κυρίου8,  ως αιρέσεις απωλείας!

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ. (ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ)


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Όχι απλώς καλό αλλά αναγκαίο καθίσταται τις άγιες αυτές ημέρες που έρχονται να προετομαζόμαστε μέσα στο κλίμα της σαρακοστής αυτής, μελετώντας από την Παλαιά Διαθήκη τις σχετικές προφητείες και τους Μεσσιανικούς ψαλμούς του Δαυΐδ ενώ από την Καινή τις ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα αλλά κυρίως να ερευνούμε την ερμηνεία τους από τους αγίους Πατέρες σε βιβλία που κυκλοφορούν, ακούγοντας συνάμα, εκεί που υπάρχει η δυνατότητα και χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα, τους μεστούς από πνευματικά νοήματα χριστουγεννιάτικους ύμνους, τα λεγόμενα τροπάρια, των εόρτιων ημερών που υπάρχουν σε CD ή και το διαδίκτυο, και βέβαια νηστεύοντας ας έχουμε πνευματικά νοήματα στο νου, άγιες σκέψεις στην διάνοια μας και πνευματικές επιθυμίες που θα μας βοηθήσουν να ταξιδεύσουμε πνευματικά εκεί στην Βηθλεέμ για να ακούσουμε την ουράνια αγγελική μελωδία και να προσκυνήσουμε μέ πόθο, όπως οι Μάγοι, το θείο βρέφος από το οποίο θα αντλήσουμε όχι μόνο ελπίδα αλλά και πνευματική μέθεξη με θεωρία! Ας καθάρουμε το νου μας για να γίνει πιο εποπτικός και περισσότερο φωτεινός.

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Χριστούγεννα χωρίς Χριστό;

Χριστούγεννα χωρίς Χριστό;

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Ἡ περίοδος τῆς νηστείας εἶναι μία περίοδος, στὴν ὁποία ὁ Χριστιανὸς ἀσχολεῖται ἰδίαιτερα μὲ τὴν πνευματική του κατάσταση. Μία κατάσταση πού —συνήθως καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση— εἶναι ἐλλατωματικὴ καὶ χρειάζεται μία πολύπλευρη καὶ πολύπτυχη καλυτέρευση, ἔτσι ὥστε ὁ Χριστιανὸς νὰ ἀνέβει ἀκόμα ἕνα σκαλοπάτι στὴν κλίμακα ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς οὐρανούς. Ἡ περίοδος τῆς νηστείας εἶναι ὅμως καὶ μία περίοδος, στὴν ὁποία ὁ Χριστιανὸς μοιράζεται μὲ τοὺς ἀδελφούς του τὶς σκέψεις του καὶ τὶς ἀγωνίες του. Μία περίοδος ὅπου ὁ ἕνας προσπαθεῖ νὰ βοηθήσει καὶ νὰ στηρίξει τὸν ἄλλον, διότι ἡ σωτηρία μας δὲν ἐξαρτᾶται μόνο ἀπὸ τὴν ἀπὸ τὴν προσωπική μας βελτίωση ἀλλὰ ἔχει ὡς γνώμονα καὶ τὴν βελτίωση καὶ τὴν σωτηρία τοῦ συνανθρώπου μας. «Unus Christianus nullus Christianus» «Ἕνας Χριστιανὸς κανένας Χριστιανός» μᾶς διδάσκει ὁ Τερτυλλιανός.