Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ: "ο κόσμος σήμερον δεν δίδει σημασίαν εις την σοβαρότητα του εκ της αιρέσεως κινδύνου"


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ;

      "... Αίρεσις είναι  η δηλητηριώδης τροφή της ψυχής'  είναι η νοθεία των σωτηρίων φαρμάκων'  είναι η υποκλοπή της ιεράς παρακαταθήκης'  είναι η παραχάραξις των νομισμάτων της αληθείας'  είναι η παραποίησις του τελείου'  είναι η παρέκλισις εκ της ορθής γραμμής την οποίαν χαράσσει ο λόγος του Θεού. Αίρεσις είναι η παραδοχή θρησκευτικών ιδεών, τας οποίας η Εκκλησία καταδικάζει ως ψευδείς και αντικειμένας εις την ορθήν αυτής πίστιν.  Αίρεσις είναι έγκλημα κατά του κύρους και της αυθεντίας της Εκκλησίας την οποίαν ο Χριστός ίδρυσεν ως στύλον και εδραίωμα της αληθείας.
       Αλλ' ο  κόσμος σήμερον δεν δίδει σημασίαν εις την σοβαρότητα του εκ της αιρέσεως κινδύνου.
Σημείον και τούτο των καιρών.
      Ω κόσμε! Προσέχεις τα μικρά. Προσέχεις το γάλα σου να είναι γνήσιον,  η τροφή σου να είναι καθαρά και βιταμινούχος, τα φάρμακά σου να είναι δραστήρια, τα νομίσματά σου και τα χαρτονομίσματά σου να μη είναι κίβδηλα, τα αρχαιολογικά σου μνημεία να μην υποστούν την παραμικράν φθοράν, τα μέσα συγκοινωνίας, με τα οποία κάνεις τα ταξίδια σου, να μην παρεκκλίνουν από τας γραμμάς των.

ΟΙ ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ! Α': "ΓΑΜΟΙ ΑΝΑΓΚΗΣ" ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ! Β': ΤΟ "ΑΘΟΡΥΒΟ" ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ...

Η κατ’ οικονομία ανοχή των μικτών γάμων ξεκινά τον 19ο αιώνα!
η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία .... είναι ....υποχρεωμένη να ανέχηται αυτούς προς αποτροπήν μειζόνων κακών" (καθ. Ιωάννης Καρμίρης)!!!
                                                             


Οι Μικτοί γάμοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία
Τού Papyrus 52
ΠΗΓΗ: http://oodegr.com/oode/orthod/praktikes/gamos_miktos_1.htm
Αν και ένας τέτοιος γάμος είναι ανεπίτρεπτος για Ορθόδοξο Χριστιανό, η Εκκλησία με την εξουσία τού "δεσμείν και λύειν" που της έδωσε ο Κύριος, συχνά αποδέχεται τέτοιους γάμους κατ' οικονομίαν, προς αποφυγήν μεγαλύτερου κακού
Στο άρθρο αυτό, ερευνήσαμε την σχετική βιβλιογραφία για να απαντήσουμε σε ερώτημα αναγνώστη σχετικά με τους λεγόμενους μικτούς γάμους και τη θέση τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τι είναι οι μικτοί Γάμοι;
Στο ερώτημα «Τι είναι οι μικτοί γάμοι;», ο καθ. Ανδρέας Θεοδώρου απαντά[1]:
Είναι κατ’ οικονομίαν γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων. Είναι γάμοι ανάγκης, ορθοδόξου μέλους της Εκκλησίας με μη ορθόδοξο χριστιανό, ρωμαιοκαθολικό ή προτεστάντη, κατ’ οικονομίαν τελούμενοι, τους οποίους επιβάλλουν οι σύγχρονες συνθήκες ζωής και οι ειδικές σχέσεις που δημιουργούνται σε χώρες στις όποιες ορθόδοξοι συγχρωτίζονται με ετεροδόξους και τανάπαλιν.
Στις περιπτώσεις αυτές η Εκκλησία αποκλίνει από τη δογματική της ακρίβεια, επιτρέποντας σε κάποιον που δεν είναι μέλος της να μετέχει σε δικό της μυστήριο, πράγμα φυσικά όχι ευχάριστο. Είναι φανερό ότι την πρακτική των μικτών γάμων, ως ανάγκη και πρόβλημα ποιμαντικό, δημιουργούν οι δυσκολίες της σύγχρονης ζωής και οι πολλές αδυναμίες των ανθρώπων.
Κατ’ ακρίβεια δογματική οι γάμοι αυτοί δεν πρέπει να γίνονται. Εφόσον ο ετερόδοξος δεν είναι μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πώς μπορεί να δεχθεί ορθόδοξο μυστήριο; Ή πρέπει να γίνει και αυτός ορθόδοξος, ή αυτό που γίνεται δεν έχει ουσιαστικά κανένα κύρος και καμιά αξία.
Η Εκκλησία όμως οικονομεί τα πράγματα επιτρέπουσα το ανεπίτρεπτο, για να προλάβει μεγαλύτερα κακά, έναν πολιτικό γάμο ή μια παράνομη συμβίωση ή την προσχώρησή  του ορθόδοξου μέλους σε μια ετερόδοξη κοινότητα.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία προκειμένου να ευλογήσει έναν τέτοιο γάμο, θέτει σαν προϋπόθεση την τέλεση του σε ορθόδοξο ναό και κατά το ορθόδοξο τυπικό, με γραπτή υπόσχεση του άλλου μέρους ότι τα τέκνα, που ενδεχομένως προκύψουν από το γάμο, θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν ορθόδοξα, σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα και τις ορθόδοξες παραδόσεις.
Στα παραπάνω, προσθέτει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας και μία ακόμη παράμετρο, ότι το μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας «δεν θα παρεμποδίζεται υπό του ετέρου μέλους από του να μείνη πιστόν εις αυτήν»[2].
            Επίσης, στον Κώδικα Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ενότητα «Αναγκαστικός Νόμος 2250/1940», άρθρο 1367 αναφέρεται:
«Γάμος των ανηκόντων εις την ανατολικήν ορθόδοξον εκκλησίαν, δεν υφίσταται άνευ ιεροτελεστίας τελουμένης υπό ιερέως της εκκλησίας ταύτης. Το αυτό ισχύει και επί γάμου χριστιανού του ανατολικού δόγματος μετά χριστιανού άλλου δόγματος (ετεροδόξου). Η συναίνεσις των εις γάμον συνερχομένων δηλούται υπ' αμφοτέρων συγχρόνως προ του ιερέως κατά την τέλεσιν του γάμου»[3].

Κωλύματα και Οικονομία
Ο κανονολόγος καθ. Μπούμης Παναγιώτης, σχετικά με τις αρνητικές προϋποθέσεις («Κωλύματα») τέλεσης του γάμου, αναφέρει τα εξής[4]:
Η δογματική ακρίβεια στα ζητήματα τέλεσης του γάμου, θεωρεί ως κώλυμα την ετεροθρησκεία. Κατά τους κανόνες απαγορεύεται η σύναψη γάμου ενός χριστιανού με έναν ετερόθρησκο, εκτός και υποσχεθεί το πρόσωπο αυτό ότι θα προσέλθει στην Ορθοδοξία. Ο ιδ΄καν. Της Δ΄ Οικουμ. Συνόδου ορίζει:
«Επειδή εν τισιν επαρχίαις συγκεχώρηται τοις αναγνώσταις και ψάλταις γαμείν, ώρισεν η αγία σύνοδος, μη εξείναί τινι αυτών ετερόδοξον γυναίκα λαμβάνειν […] μήτε μην συνάπτειν (τέκνον) προς γάμον αιρετικώ, ή Ιουδαίω, ή Έλληνι [ειδωλολάτρη], ει μη άρα επαγγέλλοιτο μετατίθεσθαι εις την ορθόδοξον πίστιν το συναπτόμενον πρόσωπον τω ορθοδόξω». Πρβλ. και ι΄και λα΄καν. Λαοδικείαςκα΄ (κθ΄) καν. Καρθαγένης και οβ΄ καν. Πενθέκτης.
Κώλυμα σύναψης γάμου, αποτελεί επίσης και η αίρεση. Ιδίως ο οβ΄ καν. Της Πενθέκτης Οικουμ. Συνόδου ορίζει: «Μη εξέστω ορθόδοξον άνδρα αιρετική συνάπτεσθαι γυναικί, μήτε μην αιρετικώ ανδρί γυναίκα ορθόδοξον συζεύγνυσθαι. Αλλ’ ει και φανείη τι τοιούτον υπό τινος των απάντων γινόμενον, άκυρον ηγείσθαι τον γάμον, και το άθεσμον διαλύεσθαι συνοικέσιον».
Και προσθέτει ο Π. Μπούμης:
«Σήμερα όμως η Εκκλησία κατ’ οικονομίαν δέχεται τους γάμους με ετερόδοξο (μεικτοί γάμοι)»[5].

Ιστορία
Σύμφωνα με τον καθ. Ιωάννη Καρμίρη, η κατ’ οικονομία ανοχή των μικτών γάμων ξεκινά τον 19ο αιώνα:
«Περαιτέρω η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει μεν ουδ’ επιδοκιμάζει τους μικτούς γάμους μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, συμφώνως τω 72 κανόνι της Πενθέκτης οικουμενικής Συνόδου και άλλοις ιεροίς κανόσιν, είναι όμως υποχρεωμένη να ανέχηται αυτούς προς αποτροπήν μειζόνων κακών. Όθεν κατ’ εκκλησιαστικήν οικονομίαν επιτρέπει τους τοιούτους μικτούς γάμους, υπό τον όρον πάντοτε ότι το μη ορθόδοξον μέλος θα δώση έγγραφον υπόσχεσιν περί τελέσεως του γάμου υπό ορθοδόξου ιερέως και περί ορθοδόξου βαπτίσεως και ανατροφής των τέκνων. Ούτω το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν έτει 1878 απεφήνατο: ‘’Η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τους μικτούς γάμους, αλλά πολλάκις προς πρόληψιν δυσαρέστων συνεπειών συγχωρεί κατά συγκατάβασιν και τέλεσιν αυτών αθορύβως’’.

Χρήστου Κων. Λιβανού: Η ευθύνη των επισκόπωνΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Η ευλογία μιας αμαρτίας

Από το βιβλίο* του Χρήστου Κων. Λιβανού

Η ευθύνη των επισκόπων

Ερχόμαστε όμως τώρα στους κυρίους υπευθύνους αυτής της αμαρτωλής καταστάσεως που έχει επικρατήσει μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι οι επίσκοποι. Αυτοί παραμέρισαν τους Ιερούς Κανόνες και περιφρόνησαν το θέλημα και τις εντολές του Θεού. Αυτοί εισήγαγαν τον παράνομο αυτό θεσμό των μικτών γάμων μέσα στην Εκκλησία και αυτοί είναι εκείνοι, που εάν ήθελαν, θα μπορούσαν με μία Πανορθόδοξη Σύνοδο να τους απαγορεύσουν. Δεν το κάνουν όμως, για τρεις κυρίως λόγους.  Λόγω δειλίας, λόγω αδιαφορίας και λόγω...  Οικουμενισμού.
Με τους οικουμενιστές ασχοληθήκαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η πώρωσή τους είναι τόσο μεγάλη, ο σκοτασμός του νοός των τόσο πολύς, που οι ελπίδες να ιδή η Εκκλησία κάτι καλό από αυτούς έχουν εξανεμισθή. Οι άνθρωποι αυτοί χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, όποτε τους ομιλούν για μικτούς γάμους, από μέσα τους όμως χαίρονται, διότι μέσω αυτών πραγματοποιούνται τα φιλενωτικά σχέδιά τους. Αυτοί εργάζονται πυρετωδώς- και ποιος γνωρίζει με τι είδους ανταλλάγματα- για έναν άλλο γάμο. Ένα γάμο απείρως αμαρτωλώτερο και ασεβέστερο. Ένα γάμο βδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Ποιος είναι ο γάμος αυτός; Είναι ο γάμος μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως,μεταξύ αλήθειας και πλάνης, μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ Χριστού και Σατανά!  Ω της παραφροσύνης των!  Δεν αναρωτήθηκαν ποτέ "τις συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ";  (Β' Κορινθ. 6, 15)
Δεν εδιάβασαν ποτέ τούς λόγους εκείνους του Αποστόλου Ιούδα, σύμφωνα με τους οποίους οι αιρετικοί είναι "νεφέλαι άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά, άκαρπα, δις αποθανέντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας εαυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, οις ο ζόφος του σκότους εις τον αιώνα τετήρηται"; (Ιουδ. 12-13)
Τι να τους ειπούμε; Πως να τους πείσουμε να αλλάξουν πορεία; Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους επαναλάβουμε τον λόγο που απηύθυνε ο Χριστός προς τον Ιούδα: "ο ποιείς, ποίησον τάχιον"! Για να ξεκαθαρίση η κατάσταση. Για να χωρισθή η ήρα από το στάρι. Για να απαλλαγή η Εκκλησία από τα δεσμά, με τα οποία την έχουν δέσει, και ελεύθερη πλέον να συνεχίση το ιεραποστολικό και απολυτρωτικό της έργο επάνω στη γη.

Αισθανόμενοι την αγωνία του μακαριστού γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη αλλά και την οπτική γωνία του Φλωρίνης Θεόκλητου

''Αύριον είναι εορτή προς τιμή του Κυρίου' (Εξοδ. Κεφ. 32)

ΠΗΓΗ: http://www.katanixis.gr/2017/09/32.html

KANA.jpg


Αισθανόμενοι την αγωνία του μακαριστού γέροντα Αυγουστίνου Καντιώτη αλλά και την οπτική γωνία του Φλωρίνης Θεόκλητου

Δημήτριος Β.Εμμανουήλ
ΘΕΜΑ: ΜΙΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Αγαπητοί,
Όσοι οραματίζονται το αύριον της επικράτησης του Οικουμενισμού, είτε επίσκοποι είτε κληρικοί είτε λαϊκοί, επικαιροποιούν σήμερα τον άχαρο λόγο του Ααρών προς τους Ισραηλίτες, ''αύριον είναι εορτή προς τιμήν του Κυρίου'' (Εξοδ. 32, 5)! Αναστατωμένος γύρω από τον Προφήτη του Θεού Ααρών μετά την Έξοδό του από την γη της δουλείας μαζεύτηκε ο σκληροκάρδιος Ισραηλιτικός λαός εξαιτίας της αργοπορίας του Μωυσή που βρισκόταν πάνω στο όρος Σινά. Με την δικαιολογία αυτή μαζεύτηκαν οι υιοί και οι θυγατέρες του Ισραήλ - λίγο πριν τους παραδοθεί ο Θείος Νόμος - απαιτώντας απ΄ τον προφήτη του Θεού δήθεν οδηγούς πνευματικούς ικανούς να γκρεμίζουν τείχη αλλά και να χτίζουν γέφυρες σαν τον Μωυσή τον περαστή που γεφύρωσε τα δυο άκρα της Ερυθράς Θαλάσσης!

π.Θ. Ζήσης, Η διπλή Σταύρωση, η Ενεργός Σταύρωση και η Μυστηριακή Σταύρωση


π.Θ. Ζήσης, Κυριακή μετά την Ύψωση & η αγ. Σοφία μετά των θυγατέρων της [mp3-2017] Κήρυγμα του π.Θεοδώρου Ζήση που εκφωνήθηκε την Κυριακή μετά την Ύψωσιν (17-9-2017) https://katihisis.blogspot.gr/

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Σήμερα 18/09/2017 εορτάζουν...

Απολυτίκιο της ημέρας

18 Σεπτεμβρίου 2017

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ταχὺν προμηθέα σέ, καὶ ἀρωγὸν εὐμενῆ, κεκτήμεθα Ὅσιε ὡς τοῦ Χριστοῦ μιμητήν, Εὐμένιε ἔνδοξε, σὺ γὰρ ἀναβλυστάνων, συμπαθείας τὰ ρεῖθρα, βρύεις τὴ Ἐκκλησία, Ἰαμάτων πελάγη. Ἀλλὰ καὶ τοὶς τιμώσι σέ, σκέπη γενήθητι.

Η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ότι θέλουμε

Η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ότι θέλουμε

orthodoxiaonline-256.jpg

Πολλοί μεγαλόσχημοι μιλούν στις μέρες μας για τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στις θρησκείες και μάλιστα λένε πως ουσιαστικά δεν μας χωρίζει και τίποτα, άλλα λένε όμως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και ως Άγιος μιλά και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.
«Όλοι θέλομε να δώσει ο Θεός ενότητα πίστεως στον κόσμο. Μα εσείς τα μπερδεύετε τα πράγματα.

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για αυγουστίνος καντιώτης

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μάρκ. 8,34 – 9,1)

Του Μητρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως

  1. «Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 10,32)
    «Ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων» (Μᾶρκ. 8,38)
   ΣΤΙΣ 14 Σεπτεμβρίου, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασε τὴν Ὕψωσι τοῦ τι­μίου Σταυροῦ. Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ λέγεται «Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν» καὶ ἔχει τὰ μεθέορτα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς. Ὅλα σήμερα εἶνε σχετικὰ μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου.
  Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο. Τί μᾶς λέει; Ὁ Κύριος τονίζει τρία πράγματα. Τὸ πρῶτο εἶνε ἡ ἐ­λευθερία, ὅτι ὁ ἄν­θρωπος εἶνε ἐλεύθερος νὰ διαλέξῃ τὸ δρόμο του. Τὸ δεύτερο εἶνε ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς, ὅτι δὲν ὑ­πάρχει στὸν κόσμο τίποτα πολυτιμότερο ἀπὸ τὴν ψυχή μας. Καὶ τὸ τρί­το εἶνε ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως, ὅτι ὅσοι 
πιστεύ­ουν στὸ Χριστό, παραδέχονται δηλαδὴ ὅτι δὲν εἶνε ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος, ἕ­νας φιλόσοφος ἢ κοινωνικὸς ἐπαναστάτης ἢ ἡγέτης, ἀλλὰ εἶνε ὁ Θεός, αὐτοὶ πρέπει νὰ εἶνε τολμη­ροὶ καὶ θαρρα­λέοι καὶ ἔχουν χρέος νὰ κηρύττουν παντοῦ τὴν πίστι τους. Μὲ ὁ­μολογεῖς; λέει ὁ Χριστός· θὰ σὲ ὁμολογήσω κ᾽ ἐγὼ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων. Μὲ ἀρνεῖσαι; θὰ σὲ ἀρ­νη­θῶ κ᾽ ἐγώ. Ἡ ὁ­μολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἶνε ἱερὸ καθῆκον κάθε Χριστιανοῦ.

Ένας ακόμη ιερέας αποτειχίζεται (στην Ρουμανία)

Ένας ακόμη ιερέας αποτειχίζεται (στην Ρουμανία)

λήψη.jpg

ΑΞΙΟΣ αδερφέ! Σχόλιο για την πορεία του αντιοικουμενιστικού αγώνα
Την είδηση καταγράφει ο αποτειχισμένος ιερέας Κλαούδιου Μπουζα από επαρχία της νότιας Ρουμανίας.
Άξιος, αδελφέ Λίβιου!
Την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού ο απόφοιτος θεολογίας Λίβιου Ιονέσκου, ψάλτης στην Εκκλησία του Οσίου Γερμανού της Κονστάντσα, κήρυξε στους πιστούς, με πνευματική παρρησία, θάρρος και με αγάπη για την Αλήθεια, εναντίον του οικουμενισμού και της ψευδοσυνόδου της Κρήτης.

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κ. ΚΟΣΜΑ
«Ζούμε αντιπνευματικές και προδοτικές ημέρες» (κ. Κοσμάς)

 Μοναχός Νεκτάριος: 
«Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ σᾶς ἀκολουθήσω στὸν κατήφορο ποῦ πήρατε καὶ σᾶς δηλώνω ὅτι ἀπὸ σήμερα 17/7/2017 ἀνήμερα τῆς Ἄγ.Μεγαλομ.Μαρίνης, ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΜΑΙ ἀπό σας καὶ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμμία κοινωνία μαζί σας βάσει τῶν Ἱ.Κανόνων ποὺ ἀναφέρθησαν στὴν α’ ἐπισυναπτόμενη…»

1η ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΡΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

               

                        π.Νεκτάριος  Μοναχς
  (μέλλουσα  κα  εθε ν γίνει μ τς εχές σας)
  ερ  Μον  γίας Παρασκευς Μάνδρας
    Τ.Κ. : 300 08  Θέρμο Ατωλοακαρνανίας
…….    .       τηλ.κιν. : 6975607150
                                                                                                                  ‘Εν  ερ Μον  τ 1η ‘Ιουλίου 2017
Πρς :
τν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Ατωλίας κα καρνανίας
π.Κοσμ.   Ες  ερν πόλιν Μεσολογγίου
                                                                        

                                                                               
Σεβασμιώτατε
μ γάπη Χριστο κα βαθ πόνο ψυχςπευθύνω υκς ατν τν πιστολν ες τν πατρικήν σας καρ-δίανΓνωρίζω Σεβασμιώτατε τι προέρχεσθε π εσεβ κα μαρτυρικ οκογένειαπίσης  γνωρίζω τ ρθόδοξα φρονήματά σαςπ λόγους  πράξεις μολογίας σας, πο κατ καιρος κάνατεκα χουν δημοσιευθεσχάτως μως συνέβησαν πολ δυσάρεστα γεγονότατ ποα φορον τν ρθόδοξον πίστη μας.  1)  ψευδοσύνοδος το Κολυμπαρίου χει γίνει δ κα να κριβς τος κα οδες πίσκοπος τν καταδίκασε δημοσίως ς ληστρικήοτε κα σες παρ’λο τι διωτικς μολογετε τι ταν τέτοιαΜάλιστα κα πιτρέψατε ν διανεμηθε ατ  ψευδέστατη ‘‘νακοίνωση πρς τν λα’’ τς Ι.Σ.Ε.Εσ πολλος .Ναος τς .Μητροπόλεως ποία ποδέχεται τν ψευδοσύνοδο ατν κα μ τν τρόπο ατ κηρύξατε αρεση γυμν τ κεφαλ στν Μητρόπολή μας